STYRELSEMÖTEPROTOKOLL BALLINGSLÖVS BYALAG 2005-09-07

Närvarande vid mötet: Peter lpsen, Erling Andersson, Bo Isendahl,
Krister Nilsson, Per Stenebo, Stewe Sandberg, Eva-Jeanette Wänstedt.

 

§1 Öppning Ordf. hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§2 Dagordning Dagordningen föredrogs och godkändes.
§3 Protokoll Föregående mötes protokoll drogs igenom och godkändes.
§4 Ekonomi Avhandlas kommande möte.
§5
Promenadslinga
För att underhålla en promenadslinga vid ån mot växthusen borde en gräshuggning räcka. Slingan skulle kunna bli ca. 5 km lång
En promenadslinga omkring "majbålsskogen" kunde också vara tänkbar. Föreslås att vi vid tillfälle skulle kunna "provgå"  sträckan. Kartor över området vore till hjälp att få fram.
§6 Vändzon Ordförande Stewe tar på sig att ringa till gatukontoret för att ta reda på hur det kommer att bli med vändzon på Trehögagatan.
§7 Almanacka Att göra en egen almanacka i byalagets regi visade sig dyrare än önskvärt varför detta läggs på is så länge.Dock kunde man göra en på prov mer för nöjets skull, för att se hur den ev. skulle kunna bli.
Beslut fattas inte i frågan.
§8 Grönytor Ingegerd Hansson undrar över när det kommer att göras något åt trädens vegetation (på gatan ned till hyreshusen). Skötselavtalet tycks utvidgas i omfattning till samma ersättning. Framöver kommer idrottsföreningen att får svårt klara av skötseln av grönytorna. Magnus Lindström som är mer insatt i detta är inte närvarande vi detta möte.
§9 Övrigt
FRITIDSKOMMITTEN

 

Föreningen har fått fråga om vi inte skulle kunna anordna en buggkurs (möjligen i medborgarhuset). Krister Nilsson försöker ta reda på vad en instruktör kan kosta och huruvida man kan hyra lokal av brottarklubben en lämplig tid.

Cykelorientering: Erling A ordnar kartor.

Inte att förglömma Birgitta Marnungs kunskaper om domarringen.
KULTURKOMMITTEN Erling har med sig arkiveringsvärt material från skytteföreningen och bygdeföreningen. Arkiverades i BAFAB´s kassavalv.
§10 Nästa möte Styrelsemöte bestäms till den 2 nov. på BAFAB kl 19,00.
§11 Avslut Då intet mer fanns att avhandla förklarades mötet avslutat.

 

Vid protokollet Ordförande
   
Eva-Jeanette Wänstedt Stewe Sandberg