Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2012-04-09 20:28:45
Ändrad:
2013-12-30 16:54:57
sv

Stadgar för Ballingslövs Byalag

Antagna vid bildandet av föreningen den 16/6 1999
Ladda hem stadgarna som: .pdf | .doc

 1. § Byalagets Målsättning:
  • Byalagets uppgift är att bevara Ballingslövs identitet och ortens möjligheter att utvecklas och bli en livskraftigare och ännu trivsammare ort.
  • Byalaget skall stödja, för ortens innevånare, värdefulla och berikande aktiviteter och kan även stå som anordnare.
  • Byalagets skall fungera som ett forum för samverkan mellan olika grupper i samhället , näringsliv, föreningar och andra intressegrupper.
  • Byalaget skall uppmuntra företagsamhet, stödja ortens företag, samt engagera sig för nyetableringar när detta behövs och stimulera till nyskapande.
  • Byalaget skall också fungera som ett remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör orten.
  • Byalaget skall verka för en ökad marknadsföring av Ballingslövsorten.
  • Byalaget är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning
 2. § Enskilda personer kan bli medlemmar mot årsavgift, som fastställs vid årsmötet varje år. Medlem har förslags-, yttrande- och rösträtt i Byalaget. Närvaro krävs för rösträtt.
 3. § Byalagets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall vara avslutade och redovisade senast 15 februari påföljande år. Revisorernas granskning skall vara avslutad senast 15 mars samma år.
 4. § Byalagets årsmöte hålls senast 15 maj. Dessutom kan styrelsen anordna allmänna möten vid behov. Rösträtt vid dessa möten har medlem, som erlagt årsavgift för innevarande år. Beslut vid allmänt möte fattas med enkel majoritet, med undantag för de frågor där enligt dessa stadgar kvalificerad majoritet erfordras. Vid mötet tjänstgörande ordförande har utslagsröst. Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före fastställt mötesdatum genom anslag eller genom annonsering i Norra Skåne.
 5. § Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt sex ledamöter och tre suppleanter. Ordförande väljs på årsmöte för tiden till nästa årsmöte. Styrelseledamöter väljs på två år. Ledamöterna väljs växelvis med tre ledamöter varje årsmöte. Suppleanter väljs för ett år. Två revisorer väljs växelvis på två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 6. § Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter, eller tjänstgörande suppleanter, är närvarande. Suppleant skall underrättas om styrelsesammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har yttranderätt men inte rösträtt vid styrelsesammanträde. Tidpunkt för kommande styrelsemöte bestäms alltid som sista punkt före styrelsemötets avslutande. Två ledamöter kan kalla till extra styrelsemöte.
 7. § Föreningens firmatecknare skall vara två, ordföranden och kassören, som var och en tecknar föreningens firma.
 8. § Styrelsen har rätt att tillsätta kommittéer och utse personer för speciella uppgifter
 9. § Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
  1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
  5. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
  6. Revisorernas berättelse.
  7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  8. Val av:
   1. Ordförande för föreningen.
   2. Sex styrelseledamöter (första året, sedan tre växelvis)
   3. Tre suppleanter.
  9. Val av revisorer.
  10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande.
  11. Fastställande av medlemsavgift.
  12. Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet.
 10. § För ändring av dessa stadgar erfordras beslut vid två på varandra följande allmänna möten, varav det ena skall vara årsmöte. För beslutets giltighet erfordras 2/3 majoritet av det vid vardera mötet representerade röstetalet. Förslag till ändring av stadgarna kan göras av styrelsen.
 11. § Eventuellt beslut om förenings upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och på ett av styrelsen framlagt förslag. För beslutets giltighet erfordras minst 2/3 majoritet av det vid vardera årsmötet representerade röstetalet. Vid föreningens upplösning beslutar årsmötet om disposition av befintliga medel.

Kommentarer till sidan Stadgar