Författare:
Per Stenebo
Skapad:
2019-11-02 16:39:17
Ändrad:
2019-11-02 16:50:48
sv

Yttrande till Hässleholms kommun

Skrivelse inskickad till kommunen omkring 2015-03-29 med anledning att Ballingslöv AB planerar att anlägga perkeringsplats på tomten där missionshuset tidigare låg.

 

Ballingslövs Byalag önskar yttra sig angående tillfällig parkering på fastigheten Ballingslöv 2:17, vi har tidigare begärt att få ta del av planer på förändringar som påverkar vår boende-miljö för att på så sätt kunna vara delaktiga i och medverka till en för all parter positiv utveckling av Ballingslöv.

Ballingslövs Byalag har inget att erinra mot att den del som redan nu används som parkering upplåts som tillfällig parkering under en tidsbegränsad period (ett år, slutdatum?). Byalaget motsätter sig däremot på det bestämdaste att hela fastigheten Ballingslöv 2:17 upplåts för parkerings ändamål. Eftersom det ännu inte finns någon fastställd plan för fastighetens framtida användning anser vi det förkastligt att göra ett så stort ingrepp i miljön som en avverkning av befintliga träd kommer att utgöra, särskilt skyddsvärd anser vi den stora eken vara, som kan komma att glädja flera generationer Ballingslövsbor och tillfälliga besökare i framtiden. Med denna inskränkning i bygglovsansökan (ca 15 parkeringsplatser färre) är det vår förhoppning att Ballingslövs AB för tillfället ändå ska kunna lösa sina parkeringsproblem i avvaktan på en permanent lösning.

Byalaget emotser att aktivt få ta del av nästa steg i processen för att med våra idéer och kontakter bidraga till Ballingslövs framtida utveckling.

 

På uppdrag av Ballingslövs Byalag

Stewe Sandberg

Ordförande

Kommentarer till sidan Yttrande