HÄSSLEHOLMS KOMMUN

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

2005-04-28

Information till fastighetsägare inom utredningsområdeInformation om utredning av nytt verksamhetsområde nordväst om Stoby.

Kommunledningskontorets Exploaterings- och Näringslivsavdelningar har fått kommunledningens uppdrag
att titta på förutsättningarna för att anordna ett verksamhetsområde norr om riksväg 21 och öster om stambanan.
Området är i princip beläget inom det "UTREDNlNGSOMRÅDE" som redovisas i den gällande rördjupade
översiktplanen rör Hässleholm, Stoby m.fl..

Förverkligas området kan det försörja Hässleholm med mark för verksamheter under lång tid.
Det blir beläget i anslutning till stambanan samt riksvägarna 21 och 23.
Med dagens och bedömda framtida behov av hållbara transportlösningar är det av vikt att
området är lätt åtkomligt från väg och järnväg.I ett initialt skede granskas ett område om ca 300 ha ur arkeologisk och geoteknisk synpunkt.
Det är markerat på bilagd kartskiss. Inom detta område är Er fastighet belägen.
Efter dessa resultat kommer därefter en mer begränsad del att föreslås prövas i detaljplan.
Vilken del och omfattningen kan inte preciseras i dagsläget.

Parallellt med nämnda arbeten kan vi på Exploateringsavdelningen komma att kontakta Er
för resonemang om eventuellt förvärv.
Har ni själv planer på att avyttra Er fastighet är jag tacksam om Ni kan kontakta undertecknad
eller vår Tommy Olsson (tfn. 0451-26 81 68) för diskussion.

HÄSSLEHOLMS KOMMUNS EXPLOATERINGSAVDELNINGL Bergman
Expl. Chef

S:\Avtal_utr\Exploateringsavd\Lars\from-2001-05-07\Ärende\Verksamhetsområde-norr-Rv-21\Information-2005-04-28-om-start-utredning-b.doc-utskrift-2005-04-28.


Postadress Exploateringsavdelningen Stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Nytorget l
E-postadress lars.bergman@hassleholm.se

Telefon
0451-26 81 80 direkt Telefax
0451-89850

Mobiltelefon 0709-81 81 80

Postgiro 11 1600-3